Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

ΑΣΕΠ 5Κ/2023 – Υποβολή δικαιολογητικών για ΔΕ

Ειδικότερα, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων στην Προκήρυξη 5Κ/2023 του ΑΣΕΠ για τα νοσοκομεία, καλούνται υποψήφιοι από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι, ανά κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η διαδικασία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εξακοσίων ενενήντα έξι (696) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) στα νοσοκομεία αρχίζει στις 3 Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα ώρα 8:00 και λήγει στις 14 Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή ώρα 14:00.